AIA 20PAY LIFE (NON PAR)
เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจไขความลับความสำเร็จของการดำเนินชีวิต การประกันชีวิต
ที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น
เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

ดูรายละเอียดใบโบรชัวร
Scroll to top